8 thoughts to “Trumpet ทรัมเป็ต – เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instrument)”

  1. อยากรู้ว่าราคาของทรัมเป็ตขึ้นอยู่กับอะไรครับ บางตัวเเพง บางตัวถูก

  2. อากาศเย็นจะเพี้ยนสูงส่วนอากาศร้อนจะเพี้ยนตำ่นะครับ!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *