[Guitar solo] Bên Ấy Bên Này – Long Cao| Muối SV

[Guitar solo] Bên Ấy Bên Này – Long Cao| Muối SV


7 thoughts to “[Guitar solo] Bên Ấy Bên Này – Long Cao| Muối SV”

  1. Để bây giờ ngày đầy nỗi nhớ đêm

    giật mình ngu ngơ

    Giờ này mình hai nơi Bên ấy bên này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *